ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 ประกาศ เชิญสมาชิกสมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ
82 กำหนดการเลือกตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
83 ประกาศ เปิดรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
84 เปิดกู้เงินสามัญโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ
85 ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
86 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย
87 ประกาศ เรื่อง เปิดให้บริการแก่สมาชิกทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
88 ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท จากเดิม ร้อยละ 7.25 เป็นร้อยละ 6.95
89 ประกาศ เรื่อง ขยายวงเงินกู้สามัญทั่วไป เดิม 3,000,000 เพิ่ม 3,500,000
90 ประกาศ เรื่อง ปรับลดการส่งหุ้นของสมาชิกประจำเดือน เดิม 1,500 ลดเป็น 1,000 (มีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป)

หน้า 9 จาก 25