เจ้าหน้าที่สหกรณ์


 
   
  -
ผู้จัดการ
 
 
 
นางพรรณี แก้วศรี
รักษาการผู้จัดการ

 
นางศิวาลัย ป.ปาน
ผู้ช่วยผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  หวังมวลกลาง
หัวหน้าแผนกสินเชื่อ
 
นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
นางสาวเมสินี ชัยสงคราม
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/บันทึกข้อมูล
 
     
นางสาววันนิสา  ธรรมโชติ
เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้
 
นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล
เจ้าหน้าที่การเงิน
 
นางสาวภาวิณี  คงหิ้น
เจ้าหน้าที่บัญชี
 
 
นางสาววรชยา ยังทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวณัฎฐา ศักดิ์สองเมือง
เจ้าหน้าที่ธุรการ