เจ้าหน้าที่สหกรณ์


 
  pannee  
  พ.ต.ท.ศิวกร จันทร
ผุ้จัดการ
 
 
  pannee  
  นางพรรณี แก้วศรี
รองผุ้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 
 
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  หวังมวลกลาง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 
นางสาววันนิสา  ธรรมโชติ
เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้
 
นางสาวเมสินี ชัยสงคราม
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/บันทึกข้อมูล
 
นางศิวาลัย ป.ปาน
เจ้าหน้าที่บัญชี
 
นางสาวภาวิณี  คงหิ้น
เจ้าหน้าที่บัญชี
 
นางสาวณัฎฐา ศักดิ์สองเมือง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสาววรชยา ยังทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล
เจ้าหน้าที่การเงิน