ประวัติสหกรณ์


ในสมัยของพันตำรวจเอกศักดิ์ สวยสุวรรณ เป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ช่วงปีพุทธศักราช 2512-2517 นับเป็นช่วง
การเริ่มต้นของสหกรณ์โดยใช้ชื่อสหกรณ์ว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด" โดยมีจ่าสิบตำรวจเฉลียว
เจริญสุข เป็นเลขานุการสิบตำรวจเอกสุรพล ญานะวิมุติ เป็นเจ้าหน้าที่บัญชีและพลฯปราโมทย์ พัศระ เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจยะลาจำกัด ได้ดำเนินงานเรื่องมาจนถึงปีถพุทธศักราช 2538 ผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจภูธร 12 จำกัด และผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจยะลา จำกัด ได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2538 ลงมติเป็น
เอกฉันท์ให้สหกรณ์ทั้งสองควบรวมเข้าด้วยกันเป็นสหกรณ์เดียวโดยจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ใหม่ ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจยะลา จำกัด” นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วจึงรับจดทะเบียน ตั้งแต่1 กันยายน 2538 โดยมีพันตำรวจเอกศักดิ์
ประสงค์ พิมพาภรณ์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการและร้อยตำรวจโทกร้าว โกไศยกานนท์
เป็นเลขานุการ และกรรมการ

ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจยะลา จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด"
และที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 15 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 1. พ.ต.อ.จุฬาชัย  แสงกุล ประธานกรรมการ
 2. พ.ต.ท.ประสิทธิ์  ศรีดี รองประธานกรรมการ
 3. ด.ต.หญิงจีรวรรณ์  ศิริวัฒน์ เหรัญญิก/กรรมการ
 4. ด.ต.สุรชัย  แก้วพรหมดำ เลขานุการ/กรรมการ
 5. ร.ต.ต.พนม  ลักษณาวงศ์ กรรมการ
 6. ร.ต.อ.ปิยะพงศ์  คำเนตร กรรมการ
 7. ด.ต.ศานิต  สุวรรณรัตน์ กรรมการ
 8. ด.ต.ภิญโญ  เทพสุริบุญ กรรมการ
 9. ด.ต.นิติธร  ครุฑถะ กรรมการ
 10. ด.ต.วิเชียร  คงจำเนียร กรรมการ
 11. ด.ต.อมร  ภักดี กรรมการ
 12. ด.ต.วีรวุธ  อุดแบน กรรมการ
 13. ส.ต.อ.หญิงชลิดา  ศิลปทินกร กรรมการ
 14. ด.ต.สมพงศ์  ยอดทอง กรรมการ
 15. ส.ต.อ.วัชชนะชัย  บุญจันทร์ศรี กรรมการ
 

ฝ่ายตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัยพ์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ประกอบด้วย

 1. พ.ต.ท.สงบ  เภรีภาส ผู้ตรวจสอบ
 2. ร.ต.อ.พนัส คูนิอาจ ผู้ตรวจสอบ
 3. ด.ต.หญิงวิสาขา สุคนธชาติ ผู้ตรวจสอบ
 
ฝ่ายปรึกษา สหกรณ์ออมทรัยพ์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ประกอบด้วย
 1. พล.ต.ต.ทินกร  รังมาตย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 2. พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์  ตรีมรรค ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 3. พ.ต.ต.วีระยุทธ์  ปิ่นทองพันธุ์ ที่ปรึกษา
 4. ด.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์ ที่ปรึกษา

ฝ่ายดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ประกอบด้วย

 1. ด.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ผู้จัดการ
 2. นางพรรณี แก้วศรี รองผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่การเงิน
 3. นางศิวาลัย ป.ปาน รองผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่บัญชี
 4. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หวังมวลกลาง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 5. นางสาวเมสินี ชัยสงคราม เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/บันทึกข้อมูล
 6. นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล เจ้าหน้าที่การเงิน
 7. นางสาวลัดดาวัลย์ ปาลิยะประดิษฐ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 8. นางสาววันนิสา  ธรรมโชติ เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้
 9. นางสาวภาวิณี  คงหิ้น เจ้าหน้าที่บัญชี
 10. นางสาววรชยา  ยังทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 11. นางสาวณัฎฐา  ศักดิ์สองเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นับตั้งแต่เริ่มกิจการ จนถึงปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด ได้ดำเนินกิจการด้วยความก้าวหน้า
มาโดยตลอดเพื่อให้บริการแก่สมาชิกตราบจนทุกวันนี้