ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
71 ประกาศ เรื่อง เปิดโครงการวันออมสหกรณ์ ประจำปี 2564 (1 ธันวาคม 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2564)
72 ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
73 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ
74 ขอหยุดทำการ เนื่องจากฝ่ายจัดการต้องปิดบัญชี วันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2563
75 ปิดรับสมัครสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563
76 การเปิดซื้อหุ้น ได้ไม่เกินรายละ 9 แสนบาท/เดือน ตามระยะเวลาที่เปิด
77 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ประจำปี 2563
78 ประกาศ เชิญสมาชิกสมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ
79 กำหนดการเลือกตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
80 ประกาศ เปิดรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

หน้า 8 จาก 24