ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง  แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
101 เชิญชวน สมาชิกนำบุตรหลานร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น.
102 เชิญชวนสมาชิกร่วมโครงการ "วันออมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด" ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. ถึง 30 เม.ย.63
103 ประกาศ สหกรณ์ฯ ปิดทำการ 1 วัน ในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันรัฐธรรมนูญ
104 ประกาศ สหกรณ์ฯ ปิดทำการ 1 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
105 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งที่ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2562
106 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา จำกัด
107 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2562
108 ประกาศ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
109 ประกาศ สหกรณ์ฯ ปิดทำการ 1 วัน ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช
110 ประกาศ ปิดรับสมัครสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป (จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 จะเสร็จสิ้น)

หน้า 11 จาก 25